VZW info

Benaming : JKA Karate Gankaku Heusden VZW         

Rechtsvorm :   VZW                

Zetel :   Klokhof 12 3550 Heusden-Zolder

Ondernemingsnr :   863.314.648    

Oprichting-Statuten-Benoemingen van 06/02/2004 (datum van oprichting): 

  • Colemont Bruno 
  • Wim  Beerten
  • Leenaers Yves
  • Timmers Koen  

Artikel 1: Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, of de wetgeving die deze wet zou vervangen na de oprichting van de vereniging, toepasselijk, de algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken terzake. 

Maatschappelijke zetel - Gerechtelijk arrondissement 

Artikel 2: De vereniging is gevestigd te Klokhof 12 3550 Heusden-Zolder. De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Hasselt. Alle stukken voorgeschreven door de VZW-wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel van het voornoemd gerechtelijk arrondissement. 

Minimum aantal leden  

Artikel 3: De vereniging bestaat uit leden en toegetreden leden. De vereniging telt ten minste drie leden.  

Doel  

Artikel 4: De vereniging stelt zich tot doel: bijdragen tot de ontwikkeling van de amateur-karate-beoefening. De vereniging tracht het omschreven doel ondermeer te bereiken door:

·         het aanleren en beoefenen van karate en gelijkgestelde disciplines in dit gebied mogelijk maken en bevorderen;

·         de ontspanning van haar leden, door de oprichting van een sportclub waarbij de leden actief en passief aan (sportieve) manifestaties kunnen deelnemen;

·         de promotie van diverse sporttakken tegenover haar leden. De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.

Voorwaarden en formaliteiten van toetreding en uittreding van leden 

Artikel 5: De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de leden en niet aan de toegetreden leden.De toegetreden leden hebben enkel de rechten en verplichtingen hen toebedeeld door deze statuten. De statutaire bepalingen dienaangaande kunnen zonder consultatie of akkoord van de toegetreden leden worden gewijzigd.

Artikel 6: Als lid kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke of rechtspersoon die door de raad van bestuur als zodanig wordt aanvaard. De raad van bestuur zal zich bij het nemen van haar beslissing houden aan de voorschriften, zoals die desgevallend zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.Als toegetreden lid kunnen tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke of rechtspersoon die door de raad van bestuur als zodanig wordt aanvaard omwille van de band die deze persoon met de vereniging heeft. De raad van bestuur zal zich bij het nemen van haar beslissing houden aan de voorschriften, zoals die desgevallend zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.Verzoeken om toetreding dienen uitsluitend schriftelijk aan de raad van bestuur te worden gericht, onder vermelding van naam, voornamen, en adres of indien het een rechtspersoon betreft naam, rechtsvorm en adres van de maatschappelijke zetel van de verzoeker en onder vermelding van de elementen waarom de verzoeker meent in aanmerking te komen als lid of toetredend lid. De raad van bestuur beslist omtrent de al dan niet toelating tot de vereniging uiterlijk drie maanden nadat het verzoek hem heeft bereikt en geeft hieromtrent schriftelijk bericht aan de verzoeker. Slechts indien hij de toetreding van een kandidaat-lid weigert, moet hij zijn motivering kenbaar maken aan de verzoeker. Tegen zijn beslissing staat enkel voor een kandidaat-lid beroep open bij de eerstvolgende algemene vergadering. Dit beroep moet worden ingediend bij de raad van bestuur binnen de maand na de kennisgeving van de weigering.

Artikel 7: De leden en toegetreden leden van de vereniging zijn verplicht:

a.            de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven;

b.            de belangen van de vereniging of een van haar organen niet te schaden;

Artikel 8: Elk lid of toegetreden lid kan ten allen tijde ontslag nemen uit de vereniging mits het schriftelijk informeren via brief of e-mail aan de raad van bestuur.Een lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene vergadering en met een meerderheid van de stemmen (=de helft plus een, onthoudingen worden niet meegeteld). In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een lid, kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon:

a.            die de verplichtingen, opgelegd aan de leden in artikel 7, op ernstige wijze schendt;

b.            die, ondanks schriftelijke aanmaning, in gebreke blijft zijn financiële en/of administratieve verplichtingen tegenover de vereniging na te komen;

De schorsing zal per aangetekende brief worden meegedeeld aan het betrokken lid. Zij kan maximaal zes weken duren, binnen welke termijn de algemene vergadering moet bijeenkomen om over de uitsluiting te beslissen. Op deze bijeenkomst van de algemene vergadering behoudt het betrokken lid al zijn lidmaatschapsrechten. Besluit de algemene vergadering niet tot uitsluiting over te gaan, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het lid en wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgehad. 
De raad van bestuur beslist soeverein over de uitsluiting of schorsing van een toegetreden lid, zonder zijn beslissing te moeten motiveren.Het lidmaatschap van een lid of een toegetreden lid eindigt automatisch door het overlijden van de natuurlijke persoon, of ingeval van een rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement.Ontslagnemende of uitgesloten leden of toegetreden leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen. 

Algemene vergadering - Bevoegdheden - Bijeenroeping - Kennisgeving van beslissingen 

Artikel 9: De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden. Wanneer zij dit wensen, kunnen ook toegetreden leden aanwezig zijn, doch zij bezitten uitsluitend een raadgevend stemrecht.De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door de secretaris, of bij afwezigheid van voornoemde personen, door de oudste aanwezige bestuurder.Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Elk lid kan evenwel slechts een ander lid vertegenwoordigen.Elk lid beschikt over een stem op de algemene vergadering. 

Artikel 10: De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor :

a.            het wijzigen van de statuten;

b.            het benoemen en afzetten van de bestuurders;

c.                                    desgevallend, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

d.            de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;

e.            het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen;

f.             het vrijwillig ontbinden van de vereniging;g.            het uitsluiten van een lid;

h.             de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; en

i.              alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen. 

Artikel 11: Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet.In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden. 

Artikel 12:

a.            De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij moet ten minste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar, op een door de raad van bestuur te bepalen plaats en datum, die voor 30 juni van dat jaar valt.

b.            Alle leden en toegetreden leden worden minstens acht dagen voor de algemene vergadering bij gewone brief of e-mail uitgenodigd op de algemene vergadering. De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter of de secretaris. Ze vermeldt dag, uur en plaats van de algemene vergadering.

c.            De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. De algemene vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op de agenda vermeld staan op voorwaarde dat alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Artikel 13:

a.            Inzake aangelegenheden, andere dan deze vermeldt in punt b. van artikel 13 hieronder worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid (= de helft plus een, onthoudingen worden niet meegeteld) van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

b.            In geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding van de vereniging, zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd. Bij de stemming omtrent statutenwijziging of ontbinding, worden onthoudingen geteld als tegenstem. 

Artikel 14: Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris of een bestuurder, en ze worden opgenomen in een bijzonder register. Uittreksels daarvan worden ondertekend door de secretaris of een bestuurder. 

Artikel 15: Inzagerecht leden. Derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen van de algemene vergadering te vragen. Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging. 

Bestuurders - Benoeming - Ambtsbeëindiging - Afzetting - Bevoegdheden - Wijze van uitoefening - Duur van mandaat 

Artikel 16: De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van 3 bestuurders, al dan niet lid van de vereniging. De bestuurders handelen als een college. Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen. 

Artikel 17: De bestuurders worden benoemd voor een onbepaalde termijn. Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijke minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien. 

Artikel 18:

a.            De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, eventueel een of meer ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter of de secretaris roept de raad bijeen. De voorzitter zit de vergadering voor. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de secretaris, bij gebrek aan secretaris door de oudste aanwezige bestuurder.

b.            De raad kan slechts geldig beslissen indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid (=de helft plus een, onthoudingen worden niet meegeteld)van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt, doorslaggevend.

c.            Iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

d.            De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. De regels opgenomen onder de punten a. tot c. hierboven zijn van overeenkomstige toepassing.

e.            In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit schriftelijk akkoord kan meegedeeld worden per brief, e-mail, telegram of telefax. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

f.             Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris en ingeschreven in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de secretaris of een bestuurder. 
 

Artikel 19: Begroting – rekeningen – controle

a.            Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. In afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van de dag van oprichting tot 31 december van het jaar van oprichting.

b.            De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, de commissaris.

c.            De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de VZW-wet vermelde stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, of indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van België. 

Vertegenwoordigingsbevoegdheid t.a.v. derden 

Artikel 20:

a.            De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad kan zelfs daden van beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handels- en bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken, ...

b.            Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

c.            De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur, aan een of meer bestuurders of zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid van de vereniging. De duur waarvoor deze bevoegdheidsdelegatie plaatsgrijpt is onbepaald en het mandaat kan te allen tijde met onmiddellijk ingang worden ingetrokken door de raad van bestuur. Wanneer meer dan één persoon met het dagelijks bestuur wordt belast, wordt de vereniging in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit onder hen moet leveren.

d.            De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen kan door de raad van bestuur bij eenvoudig besluit worden opgedragen één of meer personen, al dan niet bestuurder, die, desgevallend, gezamenlijk optreden. De bevoegdheid van de bovengenoemde perso(o)n(en) wordt precies afgebakend door de raad van bestuur, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan ten alle tijde met onmiddellijk ingang door de raad van bestuur worden ingetrokken.

e.            De algemene vergadering beslist over het door de raad van bestuur voorgestelde Huishoudelijk Reglement. Wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement kunnen worden opgesteld door de raad van bestuur, doch dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Bij dit Huishoudelijk Reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de leden of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vereniging wordt geacht. Dagelijks bestuur - Benoeming - Ambtsbeëindiging - Afzetting -

Bevoegdheden - Wijze van uitoefening

Artikel 21: De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur, aan een of meer bestuurders of zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid van de vereniging. De duur waarvoor deze bevoegdheidsdelegatie plaatsgrijpt is onbepaald en het mandaat kan te allen tijde met onmiddellijk ingang worden ingetrokken door de raad van bestuur. Wanneer meer dan één persoon met het dagelijks bestuur wordt belast, wordt de vereniging in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit onder hen moet leveren. 

Commissarissen – Benoeming 

Artikel 22:

a.            Indien de vereniging op grond van de op haar toepasselijke bepalingen daartoe verplicht is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de VZW-wet en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan een of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

b.            De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vereniging. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vereniging. 

Ledenbijdrage 

Artikel 23: Het jaarlijks lidgeld voor leden is vastgesteld op maximum 100 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd bij het begin van het boekjaar op basis van de index van de consumptieprijzen.Basisindex is deze van de maand december 2000. De nieuwe index is deze van de maand december, voorafgaand aan de aanpassing. De algemene vergadering bepaalt binnen voormelde grens, jaarlijks en op voorstel van de raad van bestuur, het lidgeld.Het jaarlijks lidgeld voor de toegetreden leden wordt bepaald door de raad van bestuur. 

Bestemming van het vermogen bij ontbinding 

Artikel 24: In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging dewelke een gelijkaardig belangeloos doel nastreeft. De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningsaldo wordt overgedragen. Duur van de vereniging 

Artikel 25: De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. 
Als bestuurders van de vereniging zijn benoemd: 

·         Colemont Bruno, wonende te Heusden-Zolder, Voorzitter

·         Koen Timmers, wonende te Hasselt, Penningmeester

·         Leenaers Yves, wonende te Heusden-Zolder, Secretaris 

Zij zijn benoemd voor een onbepaalde duur en zijn bevoegd de vereniging te verbinden en te vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel 20 van de statuten.